બધા શ્રેણીઓ
મીડિયા અને ઇવેન્ટ્સ

મીડિયા અને ઇવેન્ટ્સ

ઘર મીડિયા અને ઇવેન્ટ્સ

આગ્રહણીય સમાચાર

શા માટે 308nm અલ્ટ્રાવાયોલેટ ફોટોથેરાપી ઉપકરણ પસંદ કરો
29માર્ચ2024
શા માટે 308nm અલ્ટ્રાવાયોલેટ ફોટોથેરાપી ઉપકરણ પસંદ કરો

વર્ષોથી વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજીના વિકાસ સાથે, દરેક વ્યક્તિએ એક સામાન્ય હકીકત સ્વીકારવાનું શરૂ કર્યું છે. ઘરમાં પ્રકાશનો સ્ત્રોત અગ્નિથી પ્રકાશિત દીવામાંથી ફ્લોરોસન્ટ લેમ્પ અને હવે એલઇડી લેમ્પમાં બદલાઈ ગયો છે. હું માનું છું કે દરેક વ્યક્તિએ LED પસંદ કરવું જ જોઈએ જ્યારે...

વધારે વાચો
LED Spectrometer: A Revolutionary Tool for Inflammation Relief
22એપ્રિલ2024
LED Spectrometer: A Revolutionary Tool for Inflammation Relief

In the modern era of medical technology, LED spectrometers have emerged as a powerful tool in the treatment of inflammation. These innovative devices harness the unique properties of light-emitting diodes (LEDs) to deliver targeted therapy that ...

વધારે વાચો
The Impact of Near-Infrared Light on Dry Eye Syndrome
23એપ્રિલ2024
The Impact of Near-Infrared Light on Dry Eye Syndrome

Dry eye syndrome (DES) is a prevalent ocular condition characterized by insufficient tear production or excessive tear evaporation, leading to discomfort, visual disturbances, and potential damage to the ocular surface. Conventional treatments often provi...

વધારે વાચો

હોટ શ્રેણીઓ